REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.BEZALKOHOLOWE.COM

§1. Definicje i akronimy

Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:

1)         CHECK-BOX - przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta, który można zaznaczyć klikając nań lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej

2)      COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

3)         DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

4)        KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

5)         KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

6)         KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 r. nr 43 poz. 296 ze zm.)

7)         KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

8)         KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu internetowego, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie adresami i zamówieniami

9)         KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy

10)       LOGOWANIE – uwierzytelnianie i autoryzacja Usługobiorcy w celu uzyskania dostępu do konta w Sklepie

11)        NAPÓJ BEZALKOHOLOWY – napój niezawierający w swoim składzie chemicznym alkoholu bądź zawierający alkohol w stężeniu nie przekraczającym 0,5%

12)       OTRZYMANIE TOWARU – oznacza objęcie towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

13)       PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

14)       PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

15)       PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

16)       REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę 

17)       REJESTRACJA – proces zakładania konta w Sklepie

18)       REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARU – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy

19)       REKLAMACJA USŁUGI – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę 

20)       SKLEP - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.bezalkoholowe.com w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość

21)       SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza właściciela Sklepu internetowego www.bezalkoholowe.com – Tomasza Kanikułę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TOMASZ KANIKUŁA KANsulting z siedzibą w Polkowicach: ul. Gruszkowa 27 (kod pocztowy 59-100 Polkowice), posiadającego numer NIP 8951685496, numer REGON 021481486, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres poczty elektronicznej: biuro@bezalkoholowe.com

22)       TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza dokument na nośniku papierowym zawierający własnoręczny podpis autora dokumentu

23)       USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy

24)      USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę

25)       USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

26)      UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.bezalkoholowe.com

 

§2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Sklepu www.bezalkoholowe.com jest handel detaliczny produktami, w tym napojami bezalkoholowymi, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 2.  Niektóre z dostępnych w sklepie napoi zawierają w swoim składzie chemicznym śladowe ilości alkoholu, tj. alkohol w stężeniu nie przekraczającym 0,5% objętości. W przypadku jeśli napój zawiera w swoim składzie chemicznym śladowe ilości alkoholu, dokładna informacja na ten temat umieszczana jest w opisie tego napoju na stronie internetowej www.bezalkoholowe.com.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:

a)        minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,

b)        połączenie z siecią Internet,

c)        prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy              stylów CSS3,

d)        włączona obsługa JavaScript oraz cookies,

e)        czynna skrzynka poczty elektronicznej.

 1. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 2. Prezentacja na stronie internetowej Sklepu towarów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).
 3. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.bezalkoholowe.com podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 5. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 6. Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Zakazane jest dostarczanie do Sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

 

 • §3. Procedura składania i realizacji zamówień towarów, zawieranie umów sprzedaży
 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.bezalkoholowe.com 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia w Sklepie zamówienia, Użytkownik powinien dopełnić następujących czynności:
 • wybrać w menu na stronie głównej preferowaną kategorię produktów, aby przejść w ten sposób do podstrony z nazwami i zdjęciami poszczególnych produktów;  
 • kliknąć na zdjęcie preferowanego produktu bądź ikonę z literą „i”, aby przejść w ten sposób do podstrony z opisem produktu (możliwe jest pominięcie tej czynności, jeśli Użytkownik zna właściwości preferowanego produktu);
 • kliknąć na przycisk zawierający piktogram przedstawiający koszyk;
 • kliknąć na znajdujący się w prawym górnym rogu strony internetowej przycisk z napisem „Do kasy”;
 • zapoznać się z podsumowaniem zamówienia i kliknąć na przycisk z napisem „Dalej”;
 • podać niezbędne do realizacji zamówienia dane osobowe;
 • kliknąć na przycisk z napisem „KONTYNUUJ”;
  • wskazać adres dostawy i kliknąć na przycisk z napisem „Następny”;
  • wybrać preferowaną formę odbioru towaru;
  • wybrać preferowaną formę płatności;
  • zaznaczyć check-box przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy);
  • przekazać treść zamówienia Sprzedawcy poprzez kliknięcie na pole z napisem „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
  3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie wysłania przez system teleinformatyczny Sklepu wiadomości e-mail do Użytkownika, który złożył zamówienie, zawierającej potwierdzenie warunków zakupu oraz w załączniku plik pdf z niniejszym regulaminem.
  4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, których podanie przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu zawarcia umowy, są następujące:

a)         Imię,

b)         Nazwisko,

c)         Telefon,

d)         E-mail,

e)         Ulica i nr domu,

f)         Kod pocztowy,

g)         Miasto,

h)         Kraj.

5. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia w formie telefonicznej. W takim przypadku, Sprzedawca potwierdza treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedawcy.

6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

7. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:

a)        przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b)        przedpłata za pomocą serwisu szybkich płatności elektronicznych payu.pl (właścicielem tego serwisu jest spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer NIP 7792308495, REGON 300523444),

c)        gotówką za pobraniem do rąk kuriera,

d)        gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.

8.         Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go kurierowi (czas przygotowania towaru do wysyłki) oraz czas dostawy.
9.         Proces przygotowania towaru do wysyłki, w przypadku wyboru płatności za pobraniem, rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy sprzedaży, natomiast w przypadku wyboru płatności przelewem, natychmiast po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy. 
10.       Maksymalny czas przygotowania towaru do wysyłki wynosi 1 dzień roboczy.

 

 • §4. Dostawa towaru
 1. Maksymalny czas dostawy wynosi 2 dni robocze od momentu przekazania przez Sprzedawcę towaru dostawcy.
 2. Sprzedawca informuje, iż zgodnie z art. 545 §2 Kodeksu cywilnego „w razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika”.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, Kupujący ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu i przesłanie jego kopii na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 4. Dostawą zakupionych od Sprzedawcy towarów zajmuje się spółka DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nrem KRS 0000028368,
  posiadająca nr NIP 5260204110, nr REGON 012026421).
 5. Opłata za dostawę jednej paczki zakupionych od Sprzedawcy towarów wynosi: 

a)        przy płatności przelewem - 14,99 zł;

b)        przy płatności za pobraniem do rąk kuriera – 19,99 zł. 

6.         Ilość piw w jednej paczce nie może przekroczyć dwudziestu, natomiast ilość win w jednej paczce nie może przekroczyć dwunastu. Przy paczce mieszanej – zawierającej wina oraz piwa, łączna ilość napojów w jednej paczce nie może być większa niż dwadzieścia (przy czym win w takiej paczce nie może być więcej niż dwanaście).
W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki z zakupionym przez niego towarem pomimo kilku prób dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską, przy jednoczesnym braku możliwości skontaktowania się z Klientem (Klient notorycznie nie odbiera połączeń telefonicznych, nie odpisuje na maile), Sprzedawca, zgodnie z art. 486 Kodeksu cywilnego, zażąda od Klienta naprawienia wynikłej stąd szkody (w szczególności polegającej na konieczności ponoszenia kosztów magazynowania nieodebranego towaru).    

 

 • §5. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

1.Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

 1. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy w formie dowolnej.
 2. Przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu Konsument może posłużyć się ustawowym formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza tutaj. Formularz ten można przesłać zarówno pocztą elektroniczną (na adres biuro@bezalkoholowe.com jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym) na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy.
 3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na wskazany w §1 adres jego siedziby.
 4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)        o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał  w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)        w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)         w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu  na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)        w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została  uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)        w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)          w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)         o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)        zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)          o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)       o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT.

 

 • §6. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych 25 grudnia 2014 r. oraz po 25 grudnia 2014 r.
 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 698 429 801, w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: biuro@bezalkoholowe.com).
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 4. Reklamowany produkt odsyłać należy na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy.
 5. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 6. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do zareklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do zareklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT.
 7. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 8. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

 • §7. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych przed 25 grudnia 2014 r.
 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży zawartą przed dniem 25 grudnia 2014 r. w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.). Wynika to z art. 51 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 698 429 801, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: biuro@bezalkoholowe.com).
 3. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.    
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.
 5. Reklamowany produkt odesłać należy na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawca doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży, zgodnie z żądaniem Konsumenta, poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeżeli jednak Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu naprawy bądź wymiany w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana będzie narażać Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący będzie miał prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie będzie mógł odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową będzie nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnić należy rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 7. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu w przypadku jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do zareklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do zareklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT.
 9. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

 • §8. Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną są bezpłatne. Sprzedaż towarów nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.
 2. Do usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną należy:

a)        udostępnianie użytkownikowi za pomocą strony internetowej www.bezalkoholowe.com formularza zamówienia,

b)        udostępnianie użytkownikowi za pomocą strony internetowej www.bezalkoholowe.com formularza rejestracji,

c)        umożliwianie korzystania z Konta w Sklepie.

 1. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w ustępie poprzednim pkt a i b, poprzez opuszczenie strony internetowej www.bezalkoholowe.com.
 2. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usługi, o której mowa w ust. 2 pkt c niniejszego paragrafu, usuwając swoje Konto ze Sklepu. W tym celu należy skierować do Sprzedawcy wiadomość e-mail z odpowiednim żądaniem na adres biuro@bezalkoholowe.com.
 3. W celu utworzenia Konta w Sklepie (zarejestrowania się), kliknąć należy na znajdujący się na stronie internetowej www.bezalkoholowe.com napis „Moje konto”. Następnie podać należy odpowiednie dane osobowe (adres e-mail, imię, nazwisko) oraz utworzyć hasło do Konta. Po dokonaniu tych czynności należy je zatwierdzić poprzez kliknięcie na przycisk z napisem „Zarejestruj się”.
 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej biuro@bezalkoholowe.com) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na wskazany w §1 adres siedziby Usługodawcy).
 5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

 • §9.                   Polityka prywatności
 1. Administratorem danych osobowych Klientów (Kupujących oraz Usługobiorców) sklepu internetowego www.bezalkoholowe.com jest Sprzedawca/Usługodawca.
 2. Dane osobowe Klientów chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 3. Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne. 
 4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego, wystawiania Klientom faktur bądź rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
 5. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 6. W przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej i świadomej zgody jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep również w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie (w szczególności poprzez wysyłanie do Klienta Newsletter'a). Newsletter to wysyłana okresowo informacja w formie mailowej dotycząca promocji, konkursów, wydarzeń oraz  nowości dostępnych w sklepie.

7.         W celu rezygnacji z otrzymywania informacji o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie, w tym rezygnacji z otrzymywania Newsletter'a, należy wysłać do Administratora wiadomość e-mail na adres  biuro@bezalkoholowe.com.

 1. Strona internetowa www.bezalkoholowe.com posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym, funkcjonalnym i statystycznym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej www.bezalkoholowe.com do potrzeb oraz indywidualnych preferencji Użytkownika.

9.         Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności sklepu internetowego, a w szczególności uniemożliwia złożenie zamówienia za pomocą strony internetowej www.bezalkoholowe.com oraz rejestrację (założenie konta w Sklepie). • §10. Postanowienia końcowe
 1. Zgodnie z art. 183 z ind. 6 Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, Klient może złożyć do stałego mediatora wniosek o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu Sprzedawcy. Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych można uzyskać w każdym Sądzie Okręgowym. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem Sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych ze Sprzedawcą/Usługodawcą przez Przedsiębiorców za pośrednictwem Sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy. 
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o wprowadzanych zmianach najpóźniej na 7 dni przed wejściem ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według tekstu Regulaminu sprzed wejścia w życie zmian. W wypadku jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze Sklepu internetowego.
  1. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://bezalkoholowe.com/content/3-regulamin i dokonanie wydruku albo zapisanie pliku html z regulaminem na dysku twardym komputera.
  2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.04.2015 r.

 

 facebook